Sign In
Welcome to City of Tshwane

012 358 9999 customercare@tshwane.gov.za

Email disclaimer

English

The information contained in this message and/or attachment(s) is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or placing any reliance on, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any system and destroy any copies.

Afrikaans

Die inligting vervat in hierdie boodskap en/of aanhegsel(s), is net vir die persoon of entiteit aan wie dit gerig is, bestem en kan vertroulike en/of bevoorregte materiaal bevat. Enige hersiening, herversending, verspreiding of hergebruik van, of vestiging van vertroue op, hierdie inligting deur enige persone of entiteite vir wie dit nie bestem is nie, word verbied. Indien u dit per abuis ontvang het, moet u asseblief met die versender in verbinding tree en die materiaal uit alle stelsels skrap en alle afskrifte vernietig.

Zulu

Ulwazi oluqukethwe kulo myalezo kanye/noma okunanyathiselwe olomuntu noma isikhungo olubhekiswe kuso futhi kungenzeka luqukathe ulwazi oluyimfihlo. Noma yikuphi ukubuyekeza, ukudlulisela phambili, ukusabalalisa  noma okunye ukulusebenzisa noma ukuthembela kulolu lwazi akuvunyelwe komunye umuntu noma isikhungo ngaphandle kwaloyo okuhloswe ukuthi luthunyelwe kuye. Uma uthola lolu lwazi ngephutha, sicela uxhumane nomuntu oluthumele bese usula noma yiluphi ulwazi kunoma yimuphi umshini futhi ushabalalise noma yimaphi amakhophi.

Sepedi

Tshedimošo yeo e lego ka gare ga molaetša/goba (di)sengaparetšwa se e lebišitšwe fela go motho goba setheo seo molaetša o romelwago go sona gomme o/se ka ba le diteng tšeo e lego tša sephiri goba/le woo tokelo e lego go mong fela. Tshekatsheko efe goba efe, phatlalatšoleswa, go thomelo, phetišetšo goba tšhomišo ka tsela efe goba efe, goba go beya tshepo, ga tshedimošo ye ke batho goba ditheo tše dingwe ka ntle le moamogedi wa tshedimošo yo go lebantšwego yena go a ganetšwa. Ge o ka amogela molaetša wo ka phošo, o kgopelwa go ikopanya le moromedi wa molaetša gomme o phumule diteng tšeo ka khomphutheng gomme o kgeile dikhophi tša gona.

Setswana

Tshedimosetso le/kgotsa (di)mametlelelo e e leng mo molaetseng ono e kobiseditswe fela motho kgotsa setheo se se tlhagelelang mo atereseng, mme e bile go kgonagalo ya gore e nne le diteng tsa sephiri kgotsa tse di sa tshwanelwang go bonwa ke mang le mang. Phetolo, phasalatso gape, phetiso kgotsa tiriso efe fela ya tshedimosetso e, kgotsa e e ikaegileng ka tshedimosetso e, e ka tswa e le ka batho kgotsa ditheo ntle le moromelelwa, ga di a letlelelwa. Fa o ka amogela seno ka phoso, tsweetswee ikgolaganye le yo o e rometseng kwa go wena mme o phimole matheriale ono le go senya dikhopi dife fela tsa ona.

Contact Us | Terms & Conditions | RSS

Copyright ©2015 City of Tshwane | All Rights Reserved