Sign In
Welcome to City of Tshwane

012 358 9999 customercare@tshwane.gov.za

KAROLO YA TŠA DINTLO

GO DIRA KGOPELO YA GO HWETŠA THUŠO YA GO AGELWA NTLO

Ingwadiše gona bjale mme o letele sebaka sa gago

1. A naa thušo ya ditšhelete ya go tšwa mmušong ya go aga dintlo ke eng?

Thušo ya ditšhelete ya go tšwa mmušong ya go aga dintlo ke thekgo yeo e abjwago ke Mmušo moreromogolo e le go agela batho dintlo. Mmušo ga o fe batho bao ba thušwago tšhelete ya boyona. Thekgo ye e šomišetšwa fela go aga dintlo.

2. A naa ke mang yo a nago le tokelo ya go dira kgopelo ya go hwetša thušo ye ya go agelwa ntlo ke mmušo?

Go dira kgopelo ya go hwetša thušo ya go agelwa ntlo -
 • o swanetše go ba le mengwaga ye 21 goba go feta;
 • o swanetše go be o nyetše goba o sa nyala/nyalwa eupša o nale bahlokomelwa goba o dutše le molekane sebaka se se telele;
 • o swanetše go be o sa šome goba o sa hwetše moputso wo o sa fetego R7 000 ka lapeng ge o feleletše;
 • o swanetše go ba moagi wa Afrika Borwa goba mofaladi yo a nago le phemiti ya maleba ya go ba modudi wa mono;
 • o swanetše go be o saka wa hwetša thušo ya mmušo ya ditšhelete tša go agela batho dintlo peleng; gape
 • o swanetše go ba motho yo a thomago go ba le ntlo.

3. Dikgopelo di dirwa kae?

Dira kgopelo kantorong ya sathalaete yeo o lego kgauswile yona. Mmasepala o nale dikarolo tšeo di šomago ka merero ya tša dintlo. Go tla ba go nale dikhomphuthara tšeo di tlo bolokago tshedimošo ya gago ka moka dikantorong ka moka tša sathalaete. Dikhomphuthara tšeo di lego dikantorong tša sathalaete di tlo kgokaganywa le tshedimošo ya dikhomphuthara tša porofense.

4. Go dirwa bjang kgopelo?

Ga o lefe selo ge o dira kgopelo ya ntlo yeo o thušwago ke Mmušo ka ditšhelete. Etela ba dikantorong tša sathalaete tšeo di lego kgauswi le moo o dulago o swere ditokomane tšeo di latelago:
 • Pukwana ya boitsebišo
 • Pukwana ya boitsebišo ya molekane wa gago (ge go kgonega)
 • Disetifikarata tša matswalo tša bahlokomelwa (bana)
 • Bohlatse bja go laetša moputso wa gago ge e le gore o a šoma
 • Go tla nyakega bohlatse (mohlala afidafiti) ge go nale maloko a mangwe a ka lapeng (mohlala ngwana wa moratho wa gago wa go hlokofala)
O ka no dira dikhopi tša ditokomane tšeo gomme o di tempiše le go di iša gore di hlatselwe pele o ka etela ba dikantorong tša sathalaete. Tšona o ka di hlatsela gape kua setišing sa maphodisa seo se lego kgauswi goba kua kgotlatshekelong ya magistrata.

5. Bjale mabapi le batho bao ba sa itekanelago mebeleng?

Ba kgorong ya tša dintlo ba hlokomela le batho bao ba sa itekanelago mmeleng. Bona ke batho bao ba nyakago hlokomelo yeo e kgethegilego, gomme ba akaretša, mohlala, bao ba sepelago ka koloyana ya digole (diwilitšhere) ebile bao dintlo tša bona go nyakegago gore go be le mabati a magolwane ao a kgonago go bulega kudu. Tshedimošo ka botlalo mabapi le se o ka e hwetša dikantorong tša sathalaete le tša profense.

6. Nna ke dirile kgopelo - bjale?

Ge o dira kgopelo kua kantorong ya gago ya sathalaete, o tla hwetša bohlatse bja go bontšha gore o ingwadišitše, bjona ke FOROMO C. Foromo ye e bontšha letšatšikgwedi leo o dirilego kgopelo ka lona mmogo le nomoro ya tirelokgopelo. Tšea foromo ye o e iše kantorong ya gago ya sathalaete ya kgauswi le gageno goba ya profense go netefatša ge eba leina la gago le a hlagella lenaneong la profense la batho bao ba letetšego dintlo. Ge leina la gago le le gona ka lenaneong la projeke la bao ba letetšego dintlo, gona o swanetše go go emela sa gago sebaka. Dula o lekola nako le nako kantorong ya geno ya sathalaete gore ke diphetogo dife tšeo di bago gona mabapi le tirelokgopelo ya gago.

7. Gopola!

 • Tsebiša ba kantorong ya sathalaete ge o fetoša aterese yeo o dulago go yona mmogo le ya poso.
 • Tsebiša ba kantorong ya sathalaete ka ga diphetogo tša gago tša maemo a mošomong (ge o lahlegelwa goba o hwetša mošomo).
 • Tsebiša ba kantorong ya sathalaete ge go eba le diphetogo ka lapeng (mohlala ke koketšego ga bahlokomelwa).
 • Lemoša ba kantorong ya sathalaete ge seemo sa gago sa tša maphelo se fetoga (mohlala go golofala).

8. Moo o ka ikopanyago le rena

Aterese
Lebato la 2
Moago wa Sanlam Plaza East
 
285 Mmila wa Schoeman

Aterese ya poso
Lepokisi la poso 440
PRETORIA
0001

Nomoro ya motato: 012 358 1167
Mna B. Rathumbu
Morulaganyi: Lenaneo la baleti le tshepedišo ya thušo ya ditšhelete.

Nomoro ya motato: 012 358 1124
Mna Rathete
Motlatša Molaodi: Lenaneo la Baleti ba Dintlo le Tshepedišo ya Thekgo ya Mmušo

Dikantoro tša Sathalaete

Mabopane/Winterveld 012 358 9737
Ga-Rankuwa 012 358 9862
Hammanskraal/Temba 012 358 9816
Soshanguve/Akasia 012 358 9270
Centurion/Laudium/Laezonia 012 358 3888
Mamelodi 012 358 5546
Pretoria Central 012 358 4315
Atteridgeville 012 358 5003
 
"Tsebo e oketša bophelo bja mong legae, go itshepa le serithi"


Contact Us | Terms & Conditions | RSS

Copyright ©2015 City of Tshwane | All Rights Reserved