Sign In
Welcome to City of Tshwane

012 358 9999 customercare@tshwane.gov.za

Go dira kopo ya go bona tshegetso ka matlole a go aga ntlo ke puso

Ikwadise jaanong mme o lete sebaka sa gago.

1. Tshegetso ka matlole a go aga ntlo ke puso ke eng?

Tshegetso ka matlole a go aga ntlo ke puso ke madi a a rebolwang ke puso go reka/agq ntlo. Puso ga e neele batho madi a seatleng. Madi a dirisetswa go reka kgotsa go aga matlo fela. 

2. Ke mang yo a ka dirang kopo ya go bona tshegetso ka matlole a go reka ntlo ke puso?

Go dira kopo ya go bona tshegetso ka matlole a go aga ntlo ke puso -
 • o tshwanetse wa bo o na le dingwaga di le 21 le go feta;
 • o tshwanetse wa bo o na le bana kgotsa o sa nyalwa mme o na le bana kgotsa o nna le molekane nako e telele;
 • o tshwanetse wa bo o sa dire mme lotseno lwa lelapa lwa gago lo sa fete R7000 ka kgwedi;
 • o tshwanetse wa bo o le moagi wa Aforika Borwa kgotsa motswa kwa ntle yo o nang le tetlelelo ya leriri ya bonno (permanent residential permit)
 • o tshwanetse wa bo o ise o ke o bone thuso ya puso mo botshelong jwa gago
 • o tshwanetse wa bo o le mong wa ntlo la ntlha mo botshelong jwa gago 

3. O ka dira kopo kae?

O ka dira kopo mo kantorong ya sathalaete e e gaufi nao. Mmasepala o na le karolwana e e mekamekanang le merero ya matlo. Go tla bo go na le dikhomphuthara go tsenya tshedimosetso ya gago mo dikantorong tsotlhe tsa sathalaete. Dikhomphuthara mo dikantorong tsa sathalaete di tla golaganngwa le polokelo ya tshedimosetso mo diporofenseng.

4. O ka dira kopo jang?

Ga o tlhoke madi go dira kopo ya tshegetso ka matlole a go aga ntlo ke puso. O ka etela kantoro ya sathalaete e e gaufi nao mme o tle le ditokomane tse di latelang:
 • ID ya gago
 • ID ya monna/mosadi wa gago fa go kgonega
 • Disethifikeiti tsa matsalo tsa bana ba gago kgotsa ba o nnang le bona
 • Bopaki ba lotseno fa o dira
 • O tla tlhoka bopaki (sekao: affidavit fa o nna le maloko a mangwe a losika jaaka bana ba kgaitsadio yo o tlhokafetseng)
O ka dira dikhophi tsa ditikomane tseo mme wa di netefatsa kwa seteišeneg sa mapodisi se se gaufi nao kgotsa kwa kgotlatshekelo pele o etela dikantoro tsa sathalaete.

5. Batho bao ba nang le ditlhokegeo tse di kgethegileng bona?

Kago ya matlo e tlhokomela bagodi le batho bao ba nang le bokoa bongwe mo mebeleng. Ba ke batho ba ba nang le ditlhokego tse di kgethegileng mme ba akaretsa sekao: batho bao ba leng mo ditulong tsa maotwana (wheelchairs) le bao matlo a bona a tlhokang mejako e e sephara. Tsedimosetso nngwe gape mabapi le se e ka bonwa kwa dikantorong tsa sathalaete tsa porofense.
 

6. Ke dirile kopo -jaanong go tla dirang morago ga seo?

Fa o dira kopo kwa kantorong tsa sathalaete e e gaifi nao o tla amogela FORM C jaaka bopaki ba go bontsha gore o ikwadisitse. Foromo e, e bontsha letlha le o ikwadisitseng ka lona le nomoroikwadiso ya gago. Tsamaya le foromo e kwa kantorong ya sathalaete e e gaufi nao kgotsa kantoro ya porofense go lekola fa leina la gago le tlhagelela mo lenaaneng la go leta la porofense. O tla leta sebaka sa gago. Lekola ka gale kwa kantorong ya sathalaete e e gaufi nao kgotsa kantoro ya porofense gore kopo ya gago e tsamaya kae.
 

7. Gakologelwa!

Itsise kantoro ya sathalaete fa:
 • o fetola aterese ya bonno le ya poso
 • maemo a gago a tiro le a thapo a fetoga
 • o latlhegelwa ke tiro le fa o bona tiro
 • go nna le diphetogo dingwe mo lelapeng, (sekao: go nna le bana ba bagwe ba o ba tlhokomelang)
 • maemo a gago a boitekanelo a fetoga (sekao: go golofala)  

8. Dintlha ka ikgolaganyo

Aterse ya bonno
2nd Floor
Sanlam Plaza East Building
Schoeman Street
PRETORIA

Aterese ya poso
PO Box 440
PRETORIA
0001

Nomoro ya mogala: 012 358 1167
Rre Bradley Rathumbu
Molaodi: Karolo ya Lenaane la go Leta le Taolo ya Tshegetso ka Matlole

Nomoro ya mogala: 012 358 1124
Rre Peggy Rathete
Motlatsa Molaodi: Karolo ya Lenaane la go Leta le Taolo ya Tshegetso ka Matlole

Dikantoro tsa Sathalaete

Mabopane/Winterveld 012 358 9737
Ga-Rankuwa 012 358 9862
Hammanskraal/Temba 012 358 9816
Soshanguve/Akasia 012 358 9270
Centurion/Laudium/Laezonia 012 358 3888
Mamelodi 012 358 5546
Pretoria Central 012 358 4315
Atteridgeville 012 358 5003
 
"Kitso e etleetsa botshelo ba mong wa ntlo, serorumo le boitshepo."


Contact Us | Terms & Conditions | RSS

Copyright ©2015 City of Tshwane | All Rights Reserved