DHK_6607

When is the best time to buy prepaid and how much should you buy?

The City’s electricity tariffs work on an inclining block tariff structure. Tariffs are the same for prepaid and conventional meters. An inclining block tariff structure means the price of electricity is divided into several blocks. The price per unit or kilowatt hour (kWh) is cheapest in the first block. When the threshold or limit for the block is reached, the consumer’s usage will move the to the next block where the price per unit becomes more expensive.

The electricity sliding scale tariffs for the 2022/23 financial year that are applicable to households are as follows:

 

Electricity residential: Domestic standard supply

 

Tariff c/kWh

(Excluding VAT)

Block 1 (1 to 100 kWh) 209,70
Block 2 (101 to 400 kWh) 245,41
Block 3 (401 to 650 kWh) 267,38
Block 4 (More than 650 kWh) 288,24

 

For a connection with a conventional meter, the charge is for energy consumed per 30-day billing period since the previous meter reading.

Prepaid energy purchases are charged per calendar month. At the end of each billing period, the usage is reset to zero and the customer is billed starting from the first block. For prepaid consumers, any unused units are carried over to the following month.

Cost-saving tip for prepaid customers: It is recommended that electricity units are purchased to be sufficient for use within one calendar month only. It is preferable that consumers purchase electricity at the beginning of each calendar month.

The City recommends that prepaid customers buy units directly from the City as other sellers can have additional fees on transactions.

Ngisiphi Isikhathi Esihle Sokuthenga I-prepaid Godu Kufanele Uthenge Yamalini?

 UMasipaladi usebenzana nokwehlisa ibhlogo yesakhiwo samatherifu wegezi. Amatherifu we-prepaid ayafana newama-conventional meters. Ibhlogo yesakhiwo samatherifu eyehlako itjho bona intengo yegezi ihlukaniswe ngamabhlogo amanengi. Intengo yeyunidi ngayinye nofana i-kilowatt (i-kWh) nge-iri kungetjhiphe khulu ebhlogweni lokuthoma. Nangabe sekufikelelwe emqoqeni nofana emkhawulweni webhlogo, ukusetjenziswa kwegezi mthengi kuzokweqela ebhlogweni elandelako lapho intengo yeyunidi sele ibiza khona khulu.

Isikala samatherifu wegezi somnyakamali we-2022/23 esizebenza emindenini/emakhaya ngilesi:

 

Igezi Yabahlali: Kusebenza Iinlinganiso Zokusatjalaliselwa Emakhaya

 

Itherifu c/kWh

(Ayikafakwa i-VAT)

Ibhlogo 1 (1 ukuya ku-100 kWh) 209,70
Ibhlogo 2 (101 ukuya kuma-400 kWh) 245,41
Ibhlogo 3 (401 ukuya kuma-650 kWh) 267,38
Ibhlogo 4 (Ngaphezu kwama-650 kWh) 288,24

 Ukuhlanganisa ne-conventional meter, kuzokubhadeliswa igezi esetjenziswe qobe emalangeni ama-30 ukusukela ekubhadelisweni kwesikolodo esidlulileko (since the previous meter reading).

Ukuthengwa kwe-prepaid yegezi kubhadeliswa ngokuya ngekhalenda yenyanga. Ekupheleni kwesikhathi esinye nesinye sokubhadelisa, ukusetjenziswa kwayo kubuyisela kuziro bese amakhastama abhadeliswa godu ukusukela ebhlogweni lokuthoma. Kubathengi bama-prepaid amanye namanye amayunidi angakasetjenziswa abhebhulelwa enyangeni elandelako.

Isiyeleliso samakhastama we-prepaid: Kukhuthazwa abathengi ukuthenga amayunidi wegezi aneleko ukusetjenziswa inyanga yoke yekhalenda. Kuhlongozwa bona amakhastama athenge igezi ekuthomeni kwenyanga yekhalenda enye nenye.

UMasipaladi uhlongoza bona amakhastama wama-prepaid athenge amayunidi bunqopha kuMasipaladi ngombana abanye abathengisi bangaba neendleko ezingezelelweko ezibhadeliswa abathengi nangabe bathenga kibo.

Ke nako efe mo kgweding e e siametseng go reka  motlakase wa prepaid mme o tshwanetse go reka o mo kae?

 Kelotefo ya ditshenyegelo tsa motlakase tsa Toropokgolo di ikaegile ka thulaganyo ya go duelela motlakase e e sekameng. Kelotefo ya ditshenyegelo tsa mmitara e e dirisang prepaid le tsa mmitara e e tlwaelegileng di a tshwana. Thulaganyo ya go duelela motlakase e e sekameng e kaya gore tlhotlhwa ya motlakase e kgaogantswe ka dikarolo di le mmalwa. Tlhotlhwa ya yuniti kgotsa kilowatt-hora (kWh) e kwa tlase thata fa o rekwa mo karolong ya ntlha. Fa go fitlheletswe selekanyo se se lekanyeditsweng kgotsa tekanyetso ya  bofelo, tiriso ya motlakase e tla fetela kwa legatong le le latelang koo tlhotlhwa ya yuniti e nnang kwa godimo.

Kelotefo ya ditshenyegelo tsa motlakase tsa ngwaga wa ditšhelete wa 2022/23 tse di dirisiwang mo malapeng ke tse di latelang:

 

Motlakase o o dirisiwang mo malapeng: maemo a theleso ya motlakase wa malapa

 

Kelotefo ya c/kWh

(E sa akaretso VAT)

Boloko ( Block) ya 1 (1 go fitlha go 100 kWh) 209,70
Boloko  ya 2 (101 go fitlha go 400 kWh) 245,41
Boloko ya 3 (401 go fitlha go 650 kWh) 267,38
Boloko ya 4 (go fetisa 650 kWh) 288,24

 Fa e le gore go dirisiwa  mmitara e e tlwaelegileng, tuediso ke ya motlakase o o dirisitsweng mo malatsing a le 30 go tloga motsing wa bofelo wa go balwa ga metara.

Ditheko tsa motlakase wa prepaid di duedisiwa gangwe ko kgweding. Kwa bokhutlong jwa paka nngwe le nngwe ya go duela, tiriso ya motlakase e busediwa kwa go lefela mme moreki o duedisiwa go tswa kwa tshimologong ya boloko ( block) ya ntlha. Mo badirising ba ba duelelang pele, diyuniti tse di sa dirisweng di fetisediwa kwa kgweding e e latelang

Kgakololo ya go boloka madi mo badirising ba ba dirisang prepaid: Go kgothalediwa gore go rekwe diyuniti tsa motlakase tse di lekaneng go ka dirisiwa mo kgweding yotlhe. Go botoka gore badirisi ba reke motlakase kwa tshimologong ya kgwedi.

Toropokgolo e akantsha gore bareki ba ba dirisang prepaid ba reke diyuniti tsa motlakase ka tlhamalalo go tswa mo Toropokgolo ka gonne barekisi ba bangwe ba ka ba duedisa madi a a oketsegileng.

 

Tags: No tags

17 Responses

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *